شیوه صدور کارت شناسایی قالیبافی وحرف فرش دستباف

 

    فهرست مطالب:

 

 •     اهداف و مزاياي طرح
 •     تعاريف
 •     شرايط متقاضي و مدارك مورد نياز
 •     مراحل صدور كارت شناسايي
 •     هزینه صدور کارت شناسایی
 •     پرسشنامه صدور كارت
 •     فرم کارت و کد گذاری
 •     مدت اعتبار و شرايط تمديد و تعويض كارت و المثني
 •     فرم تمديد، تعويض و یا المثنی
 •     فرم گزارش كارشناسي
 •     فرم گزارش عملکرد استان

 

اهداف و مزاياي طرح:

 

1ـ شناسايي جمعيت بافندگان و ساير حرف مرتبط با فرش دستباف كشور.

2ـ شناسايي پراكندگي فعالان عرصه هنر ـ صنعت فرش در سطح كشور.

3ـ هويت بخشي و ساماندهي امور حمايتي از فعالان عرضه فرش دستباف

4ـ شناسايي و دستيابي به آمار و اطلاعات بافندگان و ساير حرف مرتبط با فرش

5ـ تسهيل امور اداري و جاري بافندگان و ساير حرف مرتبط

6ـ كارت برگه هويت و معرف شغل، نوع فعاليت صاحب آن است و دارندگان آن مي توانند جهت انجام امور جاري و اداري خود در مراجعه به مراكزي از قبيل سازمان بازرگاني، بيمه، بانك و ... بعنوان برگه هويت شغلي استفاده نمايند.

 

تعاريف:

 

• كارت شناسايي شاغلين حرف فرش دستباف: مدرك شناسايي است كه از سوي اتحاديه صنفي فرش دستباف و یا از طریق اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف روستایی یا شهری با نظارت سازمان بازرگاني استان به افراد داراي مهارت در امر حرف مرتبط با فرش دستباف از قبيل قاليباف، رفو گران، چله كش (چله دوان)، رنگرز، طراح و نقاش، بازرس فني كه بصورت خانگي و يا در كارگاه فعاليت دارند داده خواهد شد كه در اين شيوه نامه به اختصار كارت خوانده مي شود.

 

• تك باف خانگي (خويش فرمايي): نوع فعاليتي است كه در آن قاليباف، براي خود و بصورت شخصي مشغول به فعاليت بوده و تحت پوشش هيچ يك از اشخاص حقيقي و حقوقي نمي باشد.

 

• توليد غير متمركز (خانگي) با مديريت متمركز: مجموعه اي است متشكل از بافندگان خانگي و ساير حرف مرتبط با فرش كه تحت مديريت واحد به توليد فرش اشتغال دارند.

 

• کارگاه رنگرزی: به كارگاه يا كارخانه اي اطلاق مي شود كه با استفاده از ابزار صنعتي و نيمه صنعتي و مواد اوليه رنگزا گياهي و شيميايي نسبت به رنگرزي اقدام مي نمايند وا فراد رنگرز در آن اشتغال دارند.

 

• كارگاه قالي بافي: به كارگاهي اطلاق مي شود كه در مكان ثابت و متمركز كه داراي بيش از 2 دار قالي و بافندگان شاغل در آن تحت نظر و مديريت كارفرما بصورت روزمزد يا كارمزد براي كارفرما توليد مي نمايند كه اين قبيل كارگاهها از نظر فضا و متراژ از مجتمع هاي بزرگ و متمركز قالي بافي كوچكتر مي باشند.

 

• مجتمع هاي بزرگ و متمركز قالي بافي: براساس آئين نامه اجرايي قانون حمايت از تأسيس و اداره مجتمعهاي بزرگ قالي بافي به شماره 34868 هـ مورخ 21/6/85 به مكاني اطلاق مي شود.

الف- ثابت كه در زمين به مساحت (330) متر مربع با سطح زير بناي حداقل (200) متر مربع شامل (130) متر مربع سالن بافت و (70) متر مربع ساير موارد شامل مديريت مجتمع، تأسيسات، انبار و خدمات جانبي و غيره بوده و با رعايت استانداردهاي نور، روشنايي، تهويه، امكانات بهداشتي و ايمن مطابق با ضوابط ايمني و بهداشت كار مصوب شوراي عالي حفاظت فني تأسيس و اداره مي شوند.

ب‌ ـ حداقل ميزان ظرفيت ساليانه (100) متر مربع، رجشمار سي و پنج و پائين تر و ظرفيت توليد سالانه (70) متر مربع براي رجشمار بالاتر از سي و پنج رج با حداقل 24 نفر بافنده متناسب با مشخصات ياد شده و با رعايت ساير مفاد مندرج در آئين نامه اجرايي

 

• قاليباف: قاليباف به شخصي اطلاق مي شود كه داراي مهارت عملي در يكي از روشهاي قاليبافي بوده و بصورت تمام وقت و يا پاره وقت به اين حرفه اشتغال دارد.

 

• رفوگر (مرمت كار): به شخصي اطلاق مي شود كه داراي تخصص در زمينه ترميم، سوختگي، پوسيدگي ـ پارگي و تعمير فرش مي باشد.

 

• طراح (نقاش): به استاد كار نقشه كش گفته مي شود. كسي كه كارش طراحي نقشه هاي قالي است كه با استفاده از ابزارها آثاري را خلق مي نمايند.

 

• چله دوان: (چله كش) كسي كه كارش كشيدن چله بر روي دار قالي است.

بازرسي فني (ناظرين فني): به فردي اطلاق مي شود كه مهارت كافي در شناخت دار و ابزار و تجهيزات بافت و مواد اوليه مرغوب، نقشه خواني، چله كشي، تكميل و آشنايي با معايب و رفع عيوب فرش را دارا مي باشد.

 

•رنگرز: به فردی اطلاق میگردد که در کارگاه یا کارخانه با استفاده از ابزار صنعتی و نیمه صنعتی و مواد اولیه رنگزا گیاهی و شیمیایی نسبت به رنگرزی خامه قالی (ابریشم، پشم) اشتغال دارد.

 

شرایط متقاضی و مدارک مورد نیاز:

 

• شرايط متقاضي:

1ـ حداقل سن 15 سال تمام. (برابر قانون كار جمهوري اسلامي ايران)

2ـ گواهی پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه

3ـ اشتغال به بافندگي يا سايرمشاغل فرش دستباف در زمان درخواست كارت شناسايي

4ـ داشتن مهارت عملي و دارا بودن يكي از شرايط ذيل:

1-4: ارايه مدرك قاليبافي براي بافندگان از آموزشگاه هاي دولتي و يا خصوصي معتبر جهت تاييد مهارت عملي مورد قبول است.

2-4: ارايه گواهي اشتغال به تحصيل براي بافندگان و يا مدرك فارغ التحصيلي در مقطع دبيرستان و بالاتر در رشته فرش يا صنايع دستي مرتبط با فرش به منزله دارا بودن مهارت عملي پذيرفته مي شود.

3-4: ارايه گواهي از اتحاديه هاي تعاوني شهري يا روستايي ـ اتحاديه صنفي فرش،‌ شوراهاي شهري و روستايي و ساير دستگاههاي مرتبط با فرش به منزله داشتن مهارت عملي براي كليه حرف فرش محسوب مي گردد.

4-4: در غير از موارد فوق آزمون عملي بطور رایگان از متقاضيان در اتحاديه شرکتهای تعاونی فرش شهری یا روستایی فرش و اتحادیه صنفی فرش گرفته خواهد شد.

 

تبصره: دارندگان کارت قالیبافی و مشاغل وابسته فرش دستباف از سایر دستگاه ها تا تاریخ 29/12/1383 و دارندگان کارت شناسایی موقت از سازمان بازرگانی می بایست بر اساس این شیوه نامه جهت صدور و تمدید و یا تعویض کارتهای انها از طریق اتحادیه و شرکتهای تعاونی، اتحادیه صنفی و یا سازمان بازرگانی اقدام نمایند.

 

• مدارك مورد نياز:

1ـ دو قطعه عكس 3×2 (براي خواهران رعايت حجاب اسلامي الزامي است)

2ـ کپی کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت نظام وظیفه

3ـ فتوكپي شناسنامه يا كارت ملي

4ـ تكميل پرسشنامه مربوط به صدور كارت. (دو نسخه)

5ـ گواهي دال بر اشتغال و فعالیت در امر قاليبافي و يا ساير حرف فرش دستباف از اتحادیه های صنفی فرش یا اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش شهری یا روستایی

6ـ در مواردی که اتحادیه صنفی و اتحادیه فرش شهری یا روستایی تشکیل نگردیده، گواهی اشتغال از سازمان بازرگانی یا ادارات تابعه کفایت می کند.

 

تبصره1: برای کلیه متقاضیان فارغ از نوع مهارت و اشتغال و عضویت در تشکلها، فقط یک مجوز کارت شناسایی با یک نوع حرفه قابل صدور میباشد.

 

تبصره 2: اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی و اتحادیه صنفی فرش دستباف می بایست در شناسایی متقاضیان اخذ کارت شناسایی در تعامل کامل با یکدیگر اقدام نموده تا از صدور کارت تکراری در فعالیتهای متعدد برای یک متقاضی جلوگیری به عمل آید و مسولیت مراتب به عهده تشکلهای مزبور بوده و تعهد های لازم را از متقاضی اخذ خواهند نمود.

 

مراحل صدور كارت شناسايي:

1ـ متقاضيان مي بايست جهت دريافت فرم درخواست صدور كارت به يكي از مراجع از قبيل اتحاديه هاي صنفي، اتحادیه و شركت تعاوني هاي فرش دستباف شهري يا روستائي، مجتمع هاي قالي بافي و مراكز توليدي (متمركزـ غير متمركز) فرش دستباف داراي مجوز از سازمان بازرگاني و يا تشكلهاي ثبت شده در زمينه فرش دستباف و یا سازمان بازرگانی و ادارات تابعه در شهرستان مراجعه نمايند.

 

تبصره1: اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی به عنوان مرجع معرفی کننده صرفاًً مي توانند براي اعضاء خود تمهيدات كارت شناسايي را فراهم و پس از صدور کارت، مراتب را جهت تایید نهایی از طریق سازمان بازرگاني يا ادارات بازرگاني اقدام نمايند.

 

2ـ متقاضیان پس از دريافت فرم نسبت به تكميل و ارايه مدارك لازم و تحويل آن به اتحادیه صنفی فرش دستباف، اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی و د ر صورت عدم وجود تشکلهای مزبور به سازمان بازرگانی و ادارات تابعه در شهرستانها اقدام نمايند.

 

3ـ پرسشنامه تكميل شده به همراه مدارك مورد نياز توسط مراجع ذ يصلاح اشاره شده در بند 1 مورد بررسي وکنترل و تعین صحت اطلاعات و صلاحیت متقاضی جهت دریافت کارت شناسایی اقدام خواهد شد.

 

1-3 اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش شهری و روستایی برای اعضاء خود مسئول صدور كارت بوده و پس از مهر و امضاء کارت به عنوان مرجع معرفی کننده يك نسخه از پرسشنامه صدور كارت و يك برگ كپي از كارت صادر شده همچنين فرم تأييد مهارت در حرف فرش دستباف را نزد خود نگه داشته و اصل كارت شناسايي را به جهت مهر و امضاء نهایی به سازمان بازرگانی تحویل و پس از مهر و امضاء توسط سازمان بازرگانی اصل کارت ها از طریق اتحادیه شرکتهای تعاونی به متقاضیان تحویل خواهد شد.

 

تبصره 1: متقاضیان دریافت کارت شناسایی که عضو شرکت های تعاونی فرش دستباف نمی باشند می توانند بر اساس اساسنامه به عضویت شرکت تعاونی در امده و پس از آن نسبت به اخذ کارت از طریق اتحادیه شرکت های تعاونی فرش اقدام نمایند .

 

تبصره2: صدور كارت از زمان تحويل مدارك ، ظرف مدت يك هفته صورت مي پذيرد.

 

تبصره3: نظارت بر فرآيند صدور كارت توسط سازمان بازرگاني استان صورت مي پذيرد.

 

تبصره 4: سازمان بازرگاني استان موظف است گزارش عملكرد خود را به مركز ملي فرش ايران ارسال نمايند.

 

2-3 -اتحادیه صنفی فرش مسول صدور کارت برای متقاضیان (غیر از اعضاء اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی) بوده و پس از صدور کارت یک نسخه از پرسشنامه صدور کارت و یک برگ کپی از کارت صادر شده و همچنین فرم تایید مهارت را نزد خود نگه داشته و اصل کارت را به متقاضیان تحویل و گزارش عملکرد را به سازمان بازرگانی استان یا ادارت تابعه شهرستان ارسال می نمایند.

 

تبصره 1: سازمان بازرگانی میتواند راساً کارت های صادر شده توسط اتحادیه شرکتهای تعاونی و اتحادیه صنفی فرش را پس از بررسی و تشخیص، کارت ها را ابطال و یا جریان روند صدور کارت را متوقف نماید.

 

تبصره2: سازمان بازرگانی، اتحادیه صنفی، اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی موظفند پس از پایان اعتبارکارت برای متقاضیانی که قبل از ابلاغ این شیوه نامه کارت شناسایی از آن مراجع اخذ نموده اند کارت جدید را طبق این شیوه نامه برای آنان صادر و نسبت به جمع آوری و ابطال کارتها ی قبلی اقدام نمایند.

 

تبصره 3: دارندگان کارتهای شناسایی مرتبط با فرش دستباف از سایر دستگاه ها (صنایع دستی، بهزیستی، جهاد سازندگی، جهاد کشاورزی، کمیته امداد و.......) با توجه به شرایط آنها می توانند نسبت به دریافت کارت جدید اقدام نمایند.

 

هزینه صدور کارت شناسایی:

اتحادیه صنفی فرش، اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی برای صدور، تمدید، تعویض و المثنی کارت شناسایی حد اکثر مبلغ 20000 ریال می توانند از متقاضیان دریافت نمایند.

 

پرسشنامه صدور کارت

 

وزارت بازرگاني

 

مركز ملي فرش ايران

 

پرسشنامه صدور كارت شناسايي قالیبافی و حرف فرش دستباف

• مشخصات متقاضي:

نام و نام خانوادگي: نام پدر: تاريخ تولد: محل صدور:

شماره شناسنامه: شماره ملي: محل تولد:

مدرك تحصيلي رشته تحصيلي سال شروع فعاليت:

نشاني محل فعاليت: استان شهرستان بخش دهستان

خيابان كوچه پلاك: تلفن:

نشاني محل سكونت: استان شهرستان بخش دهستان

خيابان كوچه پلاك: تلفن:

محل فعا ليت و ظرفیت تولید

رشته فعالیت خانگي

(خويش فرما)

كارگاه غير متمركز

با مديريت متمركز

كارگاه متمركز يا مجتمع اتحاديه صنفي اتحادیه تعاونی شهری اتحاديه تعاونی روستایی

قاليباف(متر مربع)

رفوگر(مرمت كار) متر مربع

طراح و نقاش(عدد)

رنگرز(کیلو گرم)

چله كش (چله دوان)(تعداد دار)

بازرس فني (ناظرفني) ( تخته فرش)

• آيا از قاليبافي و سايرحرف فرش دستباف به عنوان شغل اصلي 0 فعاليت هنري 0 شغل دوم 0 استفاده مي كنيد؟

 

• ظرفيت تولید سالیانه ..................

• آيا تحت پوشش بيمه قرارداريد يا خير؟ نوع و شماره بيمه خود را ذكر نماييد.

• آيا دوره آموزشي نيز در زمينه مرتبط با فعاليت خود را گذرانده ايد؟ برگزار كننده دوره:

مدت دوره: زمان برگزاري: نام استاد: مكان:

• اينجانب ضمن تعهد اعلام میدارم که کارت شناسایی دیگری در حوزه فعالیت فرش دستباف نداشته و با تاييد صحت موارد فوق مسئوليت هر گونه مغايرت اظهارات

را بعهده گرفته و با ارايه مدارك مورد نياز، متقاضي صدور كارت شناسايي مي باشم.

 

تاريخ و امضاء متقاضي

بدينوسيله ....................به عنوان/ صادر کننده/ مرجع معرفی کننده کارت با تاييد صحت موارد فوق، مسئوليت هرگونه مغايرت را مي پذيرد.

نام ارگان تأييد كننده

مهر و امضاء

فرم کارت و کدگذاری

 

1-مشخصات کارت شامل: نام استان، رشته فعالیت، نام ، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، مهر و امضاء صادر کننده، مهر و امضاء مرجع معرفی کننده میباشد.

2-نحوه کد گذاری: شناسه هنرمند/صنعتگر- این شناسه بر اساس کد استان و-( خط فاصله) و کد ملی متقاضی نوشته میشود.

3-سازمان بازرگانی یا اتحادیه صنفی فرش می بایست به عنوان صادر کننده، کارت را مهر و امضاء نمایند.

4- صدور کارت طبق فرم کارت شناسایی قالیبافی و حرف فرش دستباف (پیوست) صورت می پذیرد.

5- اتحادیه استانی شرکتهای تعاونی فرش دستباف شهری و روستایی می باید به عنوان مرجع معرفی کننده، کارت را مهر و امضاء نموده و سپس سازمان بازرگانی کارت را پس از تایید نهایی مهر و امضاء نماید.

ابعاد کارت شناسایی: 7×10

مدت اعتبار و شرايط تمديد، تعويض و يا المثني كارت شناسايي قالیبافی و حرف فرش دستباف:

 

الف ـ مدت اعتبار: كارت از تاريخ صدور 4 سال معتبر بوده و قابل تمديد است.

ب ـ متقاضيان تمديد و يا تعويض كارت در صورت پايان اعتبار كارت خود ويا تغيير در هر يك از موارد فوق مي بايست با تكميل فرم مخصوص نسبت به تمديد يا تعويض كارت خود اقدام نمايد.

ج ـ دارندگان كارت شناسايي در صورت تغيير محل فعاليت از يك شهرستان به شهرستان ديگر يا استان ديگر و يا تغيير در نوع فعاليت خود (حتي با داشتن اعتبار كارت) مي بايست به تشكلي كه در آن عضو شده مراجعه و در صورت عدم تشكيل تشکلهای مرتبط به سازمان بازرگاني استان و يا ادارات تابعه شهرستان جديد مراجعه و نسبت به تعويض كارت خود و ابطال كارت قبلي اقدام نمايند.

• مدارك مورد نياز جهت تعويض كارت شناسايي:

1ـ دو قطعه عكس 3×2 (براي خواهران رعايت حجاب اسلامي الزامي است)

2ـ كارت شناسايي قبلي.

3ـ تكميل فرم تعويض كارت.

نكته 1: كارت فاقد اعتبار توسط مراجع معرفی کننده و صادرکننده، باطل و اصل آن در پرونده متقاضي بايگاني خواهد شد.

نكته 2: متقاضيان تمديد كارت فقط مي بايست فرم مخصوص تمديد كارت را تكميل نمايند و نياز به مدارك ديگر نمي باشد.

فرم تمدید، تعویض یا المثنی

 

وزارت بازرگاني

 

مركز ملي فرش ايران

 

فرم مخصوص تمديد و يا تعويض و يا المثني كارت شناسايي قاليبافي و حرف فرش دستباف

 

• مشخصات متقاضي:

نام و نام خانوادگي: نام پدر:

 

• محل و رشته فعالیت :

محل فعاليت

رشته فعالیت خانگي

(خويش فرما)

كارگاه غير متمركز

با مديريت متمركز

كارگاه متمركز يا مجتمع اتحاديه صنفي اتحاديه تعاونی شهری اتحاديه تعاونی روستایی

قاليباف

رفوگر(مرمت كار)

طراح و نقاش

رنگرز

چله كش (چله دوان)

بازرس فني (ناظرفني)

• آيا تحت پوشش بيمه قرار داريد يا خير؟ نوع و شماره بيمه خود را ذكر نماييد.

نشاني محل فعاليت: استان شهرستان بخش دهستان

خيابان كوچه پلاك تلفن:

• اينجانب ضمن استمرار در فعالیت و رشته ............................ با تاييد صحت موارد فوق مسئوليت هر گونه مغايرت اظهارات فوق را بعهده گرفته و با ارايه مدارك مورد نياز، متقاضي تمديد 0 يا تعويض كارت 0 مي باشم.

 

تاريخ و امضاء

 

بدينوسيله ............به عنوان/ صادر کننده کارت/مرجع معرفی کننده کارت با تاييد صحت موارد فوق، مسئوليت هرگونه مغايرت را مي پذيرد.

نام ارگان تأييد كننده

مهر و امضاء

فرم گزارش کارشناسی

 

فرم گزارش كارشناسي، جهت صدور/ تمديد يا تعويض و يا المثني كارت شناسايي قالیبافی و حرف فرش دستباف

 

بر اساس مدارك و مستندات موجود گواهي مي شود آقا/ خانم .......................................... حائز شرايط دريافت 0 عدم دريافت 0 كارت مي باشند.

فرم تكميل شده صدور كارت 0 عكس پرسنلي 0

فتوكپي شناسنامه يا كارت ملي 0

كپي مدارك قبلي دال بر مهارت در فعاليتهاي مذكور

فرم مخصوص تمديد يا تعويض كارت 0 كارت شناسايي قبلي 0

اتحادیه صنفی فرش دستباف/ اتحادیه شرکتهای تعاونی فرش دستباف / شرکت تعاونی فرش دستباف

مسول فرش سازمان بازرگانی استان........................

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت همراه گستران ارتباط معین می  باشد

طراحی و پشتیبانی توسط گروه مهندسی همگام

Copyright © 2017. All Rights Reserved.